Vy­riau­sy­bės smū­gis Žu­vin­to re­zer­va­tui: ga­li­ma me­džio­ti van­dens paukš­čius

2020-09-10 09:46 - valstietis.lt

Lie­pos pra­džio­je Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Ma­žei­kos pa­teik­tiems Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tų pa­kei­ti­mams, ku­rie šio­je vie­nin­te­lė­je Lie­tu­vo­je te­ri­to­ri­jo­je, pri­klau­san­čio­je Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos UNES­CO pa­sau­li­niam bios­fe­ros re­zer­va­tų tin­klui, įtei­si­no ne tik po­le­di­nę žve­jy­bą vie­ti­niams gy­ven­to­jams, bet ir nuo da­bar­ti­nio ru­dens su­tei­kė tei­sę me­džio­ti van­dens paukš­čius ant Žu­vin­to eže­ro kran­tų. Tad nuo […].. [visa naujiena]

← Seimas rezoliucijoje reiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos primetamos sąjungos Baltarusijai
„Banchetto musicale ‘20“: garsai iš Venecijos ir Liublino →

Įvykiai Lietuvoje