CO­VID-19 pa­veik­tiems ūkiams ir ne­di­de­lėms įmo­nėms – iš­im­ti­nė lai­ki­na pa­ra­ma

2020-10-15 08:13 - valstietis.lt

Nuo Lie­tu­vą už­klu­pu­sios ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos nu­ken­tė­jo ir ūki­nin­kai, ir la­bai ma­žos bei ma­žos įmo­nės. Bū­tent jiems skir­ta iš­im­ti­nė lai­ki­na pa­ra­ma pa­gal nau­ją Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nę. Iš vi­so pla­nuo­ja­ma pa­rem­ti apie 1,9 tūkst. pa­raiš­kų. Pa­raiš­kas pa­ra­mai gau­ti bus ga­li­ma teik­ti vie­ną mė­ne­sį nuo spa­lio 19 iki lap­kri­čio 20 d. KPP pa­pil­dy­ta […].. [visa naujiena]

← Europos Parlamentas dėl koronaviruso atšaukė sesiją Strasbūre – ji bus nuotolinė
Mokėk arba kentėk: bėdos dėl tualetų turguje →

Įvykiai Lietuvoje