Aly­taus po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas apie nu­si­kal­ti­mą Laz­di­juo­se: „To­kio žiau­raus, ir dar su žmo­gaus pa­de­gi­mu, – ne­bū­ta”

2020-10-19 08:51 - valstietis.lt

Šį ket­vir­ta­die­nį, spa­lio 15-ąją, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Al­vy­das Jur­ge­le­vi­čius su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją dėl spa­lio 12-ąją vi­du­ry­je die­nos su­reng­to įžū­laus ir bru­ta­laus nu­si­kal­ti­mo Laz­di­juo­se, Kau­no gat­vė­je, in­di­vi­du­a­lia­me na­me. Nu­si­kal­ti­mo me­tu nuo įsi­ver­žu­sių kau­kė­tų vy­riš­kių nu­ken­tė­jo trys šia­me na­me gy­ve­nan­tys šei­mos na­riai: mo­te­ris, jos duk­ra ir į na­mus grį­žęs vy­ras. Pas­ta­ra­sis li­go­ni­nė­je ir jo […].. [visa naujiena]

← Sklypą nusišienavo po publikacijos
Kitame numeryje skaitykite: →

Įvykiai Lietuvoje